Culture Poetry & Books

I HAVE BECOME A 7th PRIORITY.

Leviki yothando isiphela,
Ngemva kweyisithupha or so iminyaka siyakhela.
Mhlawumbe ngelesikhombisa, emnyakeni wesikhombisa lokhu ngakukhombisayo, kumele ngiyiyeke leyi indaba
Ngidinge ongangikhombisa entsha indlela yeceleni.
Iyadingakala ngoba isikhathi sitsho lokho!
Isifiso sasikhona,
then kwaqala indaba yokukhula kwakho,
like yasikwenza uzizwe usungongcono njalo ulamabuko amahle, kwasekusithi ngokunjalo wathandathanda wantonly,
Injongo nguwe wedwa owawuyazi njalo uyikholelwa, Engingakwenza mina yikucabangela kodwa ngeke kubeleqiniso obviously. Otherwise, ngakubona usuyilokho abathi yikuphuhlela phezulu, njengoba wakuqala. Mhlawumbe i-aphula likaEva owalinikeza abezizweni yimbangela. Kungasenani kwaya kwaya like that ngaze ngawakhothiswa amathe.
Infact, ngiwakhotha nje – ngangivele ngizithandele singakatheli lesisihlahlana, Sasilinda sibheke amaluba kanti yisadenda esilamajodo phansi.
Savuthwa saqhululwa ngabeMpumalanga mina ngilindile.
Allover sahamba, silala ngisilindile ukuthi mhlawumbe,
Then kwathiwa silinde isikhathi esiqotho,
Kanti kudala sithatshuzwe ngabendlela.
It`s ok, nevertheless.
Sengiyi 7th Priority ngoba sokukhona okutsha osokukhona!
Lamuhla isi-more than 6 iminyaka.
Sidinga indlela leqhinga lokwakhisisa.
Inkinga siyazi vele kunjani.
Kanti ngapha ngilwa lamacebo ngale u-busy lumuntu baba ngoluzulayo all over. Moreso, uzifaka emkambo yemhlobo yabantu bonke abatshatshamayo. Kwezinye izikhathi ngimbona esengozicelelayo ukuqonyiswa. Lokwala kusobala kakwenelisi, ngu-Yes, Thankyou kuwonke-wonke.. Kanti then pho ngizihluphelani ngilwisa ukwakha lalumuntu? Kusobala kumluma imhlolo lokhu okuyisibungu ekhanda laphansi-le.
Ngingalwi, kodwa kahle ngikutsho lokhu: Ukuzimisela kimi kwandile.
Kwande kwakhula kwagcwala kwaze kwadela.

Kudela nje kudeliswa yilokho engikubonayo lengikusolelayo.
Uzenza i-ngilosi lusisi kanti ngangale yisikhova.
Ngoba ngingamelusi, usuka atshakale adliwe ngale, adliwe ngapha.
Adle ngale, adle ngapha.
Kumnandi kuye, sowakuzwa kumnandi eversince.
Kodwa sengababona abanengi abanje:
Kuzathi mhla kumudla laye, kumudle ngale , kumudle langapha: Engasadli nxa zonke. Angilwi kodwa ngitsho lokho just!
Then the way forward masekunje yiphi?
Umuntu usevuke ilambalidlile.
Usengogijimisana lesikhathi.
Kanti sonke lesi isikhathi ubengaboni sihamba ngesikhathi,
Hatshi lesikhathi okweMpumalanga?
Indeed, besingekho sonke ku-plan,
Yena maybe uyaboniswa, mina notsure vele.
Just that okwalezi insuku lumuntu uziphatha sanzala yesinanga. Ngumanamathela loba iphi ingulube yeganga, akudingayo nje buboya!
Kanti pho mina kudlalelwani ngami?
Kumbe yimi engidlala ngaye?
Kodwa cha, qha nje into ebangwayo:
Lumuntu uzenza ongathandi engikuthandayo yena kwabanye ekudla aze aphambane. Lokhu yi fiasco sibili.
Its ok, lobakunjalo! bengithi ngimbhalele li-Ndebele Sad letter ngithi: Kulezinsuku angazi ungicabangelani, njalo lawe uzi-planelani wedwa, kodwa: Ungahamba kubo bonke labo odinga khona uthando olutsha kubo-facebook labo whatsapp mntanomuntu: Mina owami umzamo ungabe ukuphuzela kodwa akulandlela engafiki ekhaya, We shall meet there – wherever – when-eva! Okwamanje mina Ngikusuthi ukudlalwa nguwe, its ENOUGH!
Sibongela ukuthi SILOKHU SISAQINILE, SIPHELELE SONKE!
No one must feel used – though each of us knows deep – how deep – this has costed us. Gijima uyefika, mina ngisangcathuza.

Written by Desire Moyo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *